МАЛ ЛОКАЛЕН ПРОЕКТ – ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ПАТЕКИ ЗА ПЕШАЦИ И ВЕЛОСИПЕДИСТИ ВО ОКОЛИНАТА НА СКОПЈЕ SMALL SCALE PROJECT – PILOT MARKING FOR HIKING AND CYCLING TRAILS AROUND SKOPJE

 In Комисија за планинарски патеки
 
Во текот на изминатите 2 месеца преку Програмата за развој и соработка од Република Чешка, а преку Амбасадата на Р. Чешка се спроведува Пилот проект за означување на планинарски патеки на планината Водно и една планинско велосипедска патека на Скопска Црна Гора.
На планината Водно опфатени се дел од најфрекфентните патеки на кои се поставуваат патокази – вкупно 42. На овој начин посетителите ќе имаат основни информации за патеките, правците на движење, како и време и должина на патеките.
На Скопска црна гора означена е планинско велосипедската патека (МТБ) која прави затворен круг од 30 км а почнува од село Бањани и ги поврзува манастирите св. Илија и св. Никита. На оваа МТБ патека, поставени се 12 Патокази, и дополнителни ознаки.
Сите информации воедно ќе бидат достапни и на веб порталите на ФПСМ, Град Скопје, Агенцијата за подршка и промоција на туризмот како и на други портали кои даваат информации за планинските патеки.
Проектот завршува на 31 Октомври, а предвидени се поставување и на 8 Инфотабли со графички приказ на патеките (6 на Водно и 2 на Скопска Црна Гора).
 
Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search