Водство на ФПСМ

Одржано изборно Собрание на ден 26 април 2014 година, избран:

Претседател на ФПСМ:
Проф. Д-р. Јовица Угриновски

Членови во Претседателството на ФПСМ:
1.  Петар Нолев, – Пелистер, Битола
2.  Керим Абази – Шар, Гостивар
3.  Душко Бошковски – Трансверзалец, Скопје
4.  Бошко Талевски – Работнички Китка, Скопје
5.  Љубомир Котевски – Кораб, Скопје
6.  Јован Павлов – Солунска Глава, Велес
7.  Душко Ќосев – Ентузијаст, Струмица
8.  Томе Лозановски – Ѓорѓи Наумов, Битола
9.  Катица Гароска Ацевска претседател на МПА и
10.  Никола Доновски – Макпетрол, Скопје

КОМИСИЈА ЗА ВИСОКОГОРСТВО И ЕКСПЕДИЦИОНИЗАМ

1. Виктор Антовски (претседател), Кораб – Скопје
тел. 075 227 829, e-mail viktor@dinsistemi.com.mk

2. Марин Стојановски, Макпетрол – Скопје
тел. 070 487 671, e-mail marin.stojanovski@mppromgas.mk

3. Живко Темелкоски, Бистра – Скопје
тел. 070 220 166, e-mail zivkotemelkovski@gmail.com

4. Александар Кирковски, Македон – Скопје
тел. 070 390 540, e-mail kirkovski@gmail.com

5. Игор Радичоски, Пелистер – Битола
тел. 078 395 745, e-mail iradicoski@yahoo.com
КОМИСИЈА ЗА ПЛАНИНАРСКИ ВОДИЧИ

1. Горан Николоски – претседатател, Макпетрол – Скопје
тел. 070 200 506, e-mail: Goran.Nikoloski@telekom.mk

2. Влатко Гроздановски, Ѓорѓи Наумов – Битола
тел. 075 575 634, e-mail: vlatko.sport@gmail.com

3. Николчо Петров, Македон – Скопје
тел. 070 252 169, e-mail: petrovnik@gmail.com

4. Влатко Крбалевски, Пелистер – Битола
тел. 075 526 028, e-mail: vlatko.krbaleski@yahoo.com

5. Зоран Костадиновски, Трансверзалец – Скопје
тел.070 641 998, e-mail: transverzalec@t-home.mk
____
6. Љупчо Дебарлиев, Македон – Скопје
тел. 070 718 502, e-mail: ljudeb@yahoo.com

7. Ристо Арапов, Ентузијаст – Струмица
тел. 075 214 606, e-mail: icearapov@gmail.com

КОМИСИЈА ЗА ПЛАНИНАРСКИ ПАТЕКИ
1. Бошко Талевски (претседател), Работнички-Китка – Скопје
тел. 076 864 264, е-mail: boskotalevski@gmail.com

2. Мартин Величковски, Козјак – Куманово
тел. 070 327 508, е-mail: pdkozjak@yahoo.com

3. Љубиша Тасески, Бистра – Гостивар
тел.070 543 405, е-mail: ljubisataseski@yahoo.com

4. Симончо Симоновски, Кораб – Скопје
тел. 075 410 182, е-mail: artdesk@artdesk.com.mk

5. Душко Бошковски, Трансверзалец – Скопје
тел. 070 317 740, е-mail: blimed@t-home.mk
____
6. Никола Атанасовски, Пелистер – Битола
тел. 075 617 783, е-mail: n_atanasovski@hotmail.com

7. Киро Ангелески, Врело – Скопје
тел. 070 359 518, е-mail: k.angeleski@yahoo.com
КОМИСИЈА ЗА ПЛАНИНАРСКИ ДОМОВИ И ОБЈЕКТИ

1. Живко Темелкоски (претседател), Бистра – Скопје
тел. 070 220 166, e-mail: zivkotemelkovski@gmail.com

2. Киро Попов, Ентузијаст – Струмица
тел. 077 855 679

3. Томас Фердинанд, Пелистер – Битола
тел.075 312 975, e-mail: tomasferdi@gmail.com

4. Иван Жежовски, Пеони – Скопје
тел.070 311 657, e-mail: zezopeoni@yahoo.com

5. Слободан Коневски, Работнички-Китка – Скопје
тел. 075 321 620

МЛАДИНСКА КОМИСИЈА

Луција Ѓурковиќ (претседател), Кораб – Скопје
Тел. 076 466 053, е-пошта: l.gjurkovik@avmu.mk

Мики Петрoвски, Центропром – Скопје
Тел. 072 221 007, е-пошта: petrovskimile@yahoo.com

Андреј Бандовски, Закамен – Струга
Тел. 078 478 065, е-пошта: andrej.bandovski@gmail.com

Наташа Бошковска, Д.И.Мурато – Битола
Тел. 078 236 035, е-пошта: boskovska.natasa@gmail.com

Бојан Станимировиќ, Козјак – Прилеп
Тел. 075 609 821, е-пошта: krocko.pp@hotmail.com

КОМИСИЈА ЗА РЕКРЕАЦИЈА И СПОРТ
Катица Гароска Ацевска

ПЛАНИНАРСКИ СПАСУВАЧИ
Киро Ангелески

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ ПРИ ФПСМ
Горан Тинтоски

 

Надзорен одбор:
1.  Симончо Симоновски – Кораб, Скопје, претседател,
2.  Катица Борисовска – Руен, Кр.Паланка, член
3.  Марјан Дончевски – Ентузијаст, Струмица, член
4.  Наташа Денчевска – Козјак, Куманово, заменик
5.  Ристо Картов – Кожуф, Гевгелија, заменик

 

Суд на честа:
1.  Јоже Карловски – Трансверзалец, Скопје, претседател,
2.  Ристо Арапов – Ентузијаст, Струмица, член
3.  Аце Костадинов – Кожуф, Гевгелија, член
4.  Љубиша Тасевски – Бистра, Гостивар, заменик
5.  Марјан Стојановски – Кораб, Скопје, заменик

Записниците од одржаните состаноци на Водството во ФПСМ, се составен дел на архивата на ФПСМ.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search