Зачленување во ФПСМ

Основните планинарски организации (спортските клубови), во почетокот на секоја година, а најкасно до почетокот на месец април во тековната година, на сметката на ФПСМ уплатуваат паричен надоместок на име годишна членарина, во износ кој се определува со одлука на Претседателството на ФПСМ.

При регистрација на НОВ спортски клуб во ФПСМ, се наплатува одреден финансиски надомест, на име администраторски трошоци за регистрација.

Годишната членарина за тековната година

Со оваа уплата, основните планинарски организации се стекнуваат со право да подигнуваат маркички…

Основните планинарски организации, при издавањето на членските маркички за тековната година, задолжително ги осигуруваат своите членови од можен ризик во спортот.

ФПСМ издава членски книшки. Цената на членската книшка ја утврдува Претседателството на ФПСМ со одлука.

Жиро сметка

ФЕДЕРАЦИЈА ЗА ПЛАНИНАРСТВО НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

300 000 000 754 114
Комерцијална банка – АД Скопје

Преземи пристапница

Предности со зачленувањето

 

Share This:

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search