ИЗВЕШТАЈ ЗА ОБУКА НА ПЛАНИНАРСКИ ВОДАЧИ

 In Комисија за планинарски водичи

Од 22 до 26 мај 2019, 24 кандидати од Македонија и од Црна Гора, членови во седум планинарски друштва регистрирани во ФПСМ, присуствуваа на седмата по ред обука за планинарски водичи во организација на ФПСМ. Обуката се одржа на Баба Планина во и во околината на хотелот Молика. Во програмата за обука на планинарските водичи беа вклучени 10 теми, со теоретски и практичен дел во вкупно траење од 40 часа. Работата на терен опфати: движење по различен терен и водење на групи, користење на техничка планинарска опрема, ноќна ориентација, изработка на сидришта од природни и вештачки точки на обезбедување, искачување и симнување по карпи, изработка на огради од јаже, користење на компас, мапи, ГПС апликации и уреди.
Во просек, овогодишната обука од страна на учесниците беше високо оценета со следните оцени:
• Просечна оценка за темите 4.8
• Просечна оценка на предавачите 4.72
• Оценката за местото на организација на настанот 4.96
• Оценката за севкупната организација на настанот 4.79

Дел од коментарите од учесниците:
• Одлична обука, динамична, многу инструктори, мешани групи, одлично сместување, храна, место за пракса.
• Пoотребна е поголема дисциплина на кандидатите.
• Ориентацијата да опфати детално читање на мапата.
• Потребен е дополнителен ден за обуката.
• Инструкторите да даваат исти основни информации за практичната работа, и да споделуваат свои искуства во текот на праксата.
• Да се организира заедничка пракса и во периодот до Испитот.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search