Контакт

Федерација на планинарски спортови во Македонија

   11 Октомври 42, 1000 Скопје
   +389 2 3 165 540
   contact@fpsm.org.mk