Статут и документи

Статутот на планинарските спортови но Македонија можете да го превземете подолу:

"Статут на ФСПМ"

Кодексот на честа на македонските планинари можете да го превземете подолу:

"Кодекс "

ПРАВИЛНИК:

Спортист - Спортска надеж, младинска категорија

ДОКУМЕНТИ

"Заклучоци од состаноци на:

Седница Собрание на ФПСМ

Седници Претседателство на ФПСМ 2014

Седници Претседателство на ФПСМ 2015

Седници Претседателство на ФПСМ 2016

Заклучоци Надзорен одбор ФПСМ 2015--2016