Статут, правилници и документи

Статутот на планинарските спортови но Македонија можете да го превземете подолу:

Статут на ФСПМ”

Statut na FPSM – Statuti alb.”

ОРГАНОГРАМ

Кодексот на честа на македонските планинари можете да го превземете подолу:

“Кодекс ”

ПРАВИЛНИЦИ:

ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТА НА КОМИСИИТЕ ВО ФПСМ 

Punes se komisioneve te FPSM

ПРАВИЛНИК ЗА МЕДИЦИНСКА ЗАШТИТА ВО ФПСМ 

Mbrojtjes medicinale FPSM

ПРАВИЛНИК ЗА СУД НА ЧЕСТА

Спортист – Спортска надеж, младинска категорија

ДОКУМЕНТИ

Предлог програма за 2023-2024

Извештај за работа на ФПСМ 2022-2023

Седница Собрание на ФПСМ

Седници Претседателство на ФПСМ

Седници Претседателство на ФПСМ

Седници Претседателство на ФПСМ

Заклучоци Надзорен одбор ФПСМ

Извештај за работа на Претседателството на ФПСМ 2021

Годишен извештај АСПИ 2022

Годишен извештај АСПИ 2023

Завршна годишна сметка

ЗС на ФПСМ за 2021

ЗАКОНИ

ЗАКОН ЗА ЗДРУЖЕНИЈАТА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИТЕhttps://ener.gov.mk/files/propisi_files/documents/277_%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B7%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5%20_%20%D0%A1%D0%BB.pdf

ЗАКОН ЗА СПОРТhttps://ams.gov.mk/legislation/test-zakon-sport

ЗАКОН ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР – https://aspi.mk/wp-content/uploads/2020/09/%D0%97%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%9D-%D0%97%D0%90-%D0%A1%D0%9F%D0%98-%D0%9F%D0%94%D0%A4.pdf

           – Обрасци за барање за пристап до информации од јавен карактер – https://aspi.mk/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%86%D0%B8/

ДРУГИ ДОКУМЕНТИ

АНАЛИЗА И СТРАТЕГИЈА ЗА ПЛАНИНАРСКИ 

Share This: