Брошура ЗАПИСИ ЗА КОРАБ

Планината Кораб е највисоката планина во Македонија, која со своите природни одлики изобилува со извонредни природни убавини, но истовремено заради својата местоположба и карактеристики е и тешко пристапна, а со тоа и делумно непозната за пошироката јавност. Повеќе на линкот:

Записи за Кораб

——————————–

Mount Korab is the highest mountain in Macedonia and its natural features abound in extraordinary natural beauties. Due to its relatively remote location and characteristics, it is difficult to access, therefore making it less known although very attractive to the general public. More on this link: http://www.igeografija.mk/MGD/Reviews-52_2019/03_MOUNT_KORAB_GEOPGRAPHICAL_OVERWIEV.pdf

 

Share This: