Планинарењето и планинарска опрема со учениците од Општина Чаир

Планинарско Еколошкото Друштво ШКУПИ  од Скопје ,во текот на месец ноември 2018 година, пред учениците од неколку средни училишта во Општина Чаир  одржа теоретски предавања на тема  презентирање на здружението, активностите на здружението, значењето и психо-физичка корист на планинарењето  и планинарска опрема која е неопходна за планинарење .

Во овие училишта беа одржани теоретски дел (предавања )и практичен дел (искачување)

  1. Гимназија ЗЕФ Луш Марку – теорискиот дел се одржа на 01.10.2018 година во училиштето.
  2. Гимназија Цветан Димов – теоретскиот дел се одржа на 08.11.2018 година во училиштето.
  3. Економско Училиште Арсение Јовков – теорискиот дел се одржа на 15.11.2018 година во  училиштето.
  4. Гимназија Зеф Луш Марку – практичен дел реализиран на 03.11.2018 година, искачување на планината Водно-Скопје
  5. Гимназија Цветан Димов – практичен дел реализиран на 10.11.2018 година, искачување на планината Водно-Скопје

3.Економско Училиште  Арсение Јовков – практичниот дел е  реализиран на 17.11.2018 година, искачување на планината Водно-Скопје

 

 

Shoqata Bjeshkatare  Ekologjike SHKUPI – në Shkup ,gjatë muajit nëntor  2018  para nxënësve të  disa shkollave të mesme në Komunën e Çairit   mbajtën ligjerata teorike ,prezantuan shoqatën ,aktivitetet  e shoqatës,rëndësinë dhe dobinë psiko-fizike të bjeshkataris  si dhe pajisjet që janë të nevojshme për bjeshkatari.

Ligjeratat teorike dhe pjesa  praktike (ngjitje) u mbajtën  në këto shkolla:

1.Gjimnazi  Zef  Lush Marku  -pjesa  teorike u mbajt  me datë  01.10.2018 në shkollë

2.Gjimnazi  Cvetan  Dimov- pjesa  teorike u mbajt  me date  08.11.2018 në shkollë

3.Shkolla Ekonomike Arsenie Jovkov-pjesa teorike u mbajt  me date  15.11.2018 në shkollë

1.Gjimnazi  Zef  Lush Marku  – pjesa praktike u realizua  me  datë 03.11.2018,ngjitje në malin Vodno-Shkup

2.Gjimnazi  Cvetan  Dimov- pjesa praktike u realizua me date  10.11.2018,ngjitje në malin  Vodno-Shkup

3.Shkolla Ekonomike Arsenie Jovkov- pjesa praktike u realizua me datë  17.11.2018,ngjitje në malin Vodno-Shkup

Share This: