100 години на ознаката на Кнафелц

 In Најава, Новости

На 4 март 1922 година, на иницијатива на Алојз Кнафелц, Словенечкото планинарско друштво (денешен Планинарски сојуз на Словенија) усвоило воедначено означување на планинарските патеки; бела точка опкружена со црвен круг и патокази со бели букви на црвена подлога.

Ознаката на Кнафелц не е изменета од нејзиното воведување, а патоказите се менувале со текот на времето.

Денес обликот и големината на ознаката на Кнафелц и на патоказите се пропишани во Правилникот за обележување на патеките на ФПСМ.

Ознаката на Кнафелц и патоказите со бели букви на црвена подлога се среќаваат по планинарските патеки во државите на поранешна Југославија.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search