КОМПАС ИЛИ GPS УРЕД, ПРАШАЊЕТО Е СЕГА!

 In Комисија за планинарски водичи, Новости

Oдговорот е ДА. И компас и карта и GPS уред.

КОМПАС И КАРТА
Предности:
– компасот е ефтин (10-тина евра);
– компасот е доверлив (ако се користи подалеку од железни предмети секогаш е точен);
– лесен по тежина (па може да се носи и резервен);
– лесен за ракување;
– не користи батерии;
– во комбинација со карта ја развива способноста за ориентација во просторот и дава поширока слика за околината.

Недостатоци:
– користењето на карта на планина, во услови на ветер, дожд и магла е речиси невозможно;
– компасот без карта само покажува каде е север;
– компасот во услови на драстично намалена видливост може да помогне само за одржување на насоката на движење (да се избегне вртење во круг).

GPS УРЕД
Предности:
– ја покажува автоматски нашата позиција на теренот;
– покажува надморска височина;
– овозможува следење на претходно снимена патека;
– овозможува враќање по идентичната патека по која сме дошле;
– може постојано да ни ја покажува насоката и растонанието до некоја однапред внесена точка;
– успешно може да се користи во секакви услови на видливост.

Недостатоци:
– посложен е за ракување;
– многу поскап (300 и повеќе евра);
– потребно е подолго време за обука за да се користат сите функционалности;
– треба да биде добро подготвен пред секоја тура: со внесена топографска карта, полни батерии, резервни батерии, евентуално внесени патеки;
– како и секој електронски уред, подложен е на расипување, посебно при удари или навлажнување;
– многу лошо функционира или воопшто не функционира на терени блиску до вертикалата и кањони (на пример: Проклетије кон врвот Маја Језерце, кон врвот Триглав низ Праг, последниот успон кон врвот Митикас на Олимп и сл.);
– трајноста на батериите (освен на литиумските) драстично се намалува во услови на голем студ.

ПРЕПОРАКИ ДО ПЛАНИНАРСКИТЕ ВОДИЧИ

– Треба да бидат обучени за користење компас и географска карта;
– Секогаш со себе на терен да носат барем еден компас и (доколку може да набави) географска карта;
– Водичот е должен, уште на почетокот на акцијата, на сите учесници да им даде јасни и прецизни инструкции во која насока да се движат по компас, во случај, ако од која било причина, останат сами во планината.
– Да бидат обучени во користење на GPS уреди кој е незаменлив во услови на лоша видливост на теренот. Како GPS уред може да се користи и соодветна, претходно проверена, совладана и добро подготвена апликација за мобилен телефон (на пример: OruxMaps).

ПРЕПОРАКИ ДО ПЛАНИНАРИТЕ
– Сите учесници на акциитеда имаат макар и најобичен, функционален компас, како задолжителна опрема, посебно на зимски тури, како и на други акции со ризик од намалена видливост.

НАПОМЕНИ
• Употребата на GPS уред при водењето групи на планина е високо препорачливо, но ФПСМ не може да наметне како задолжително.
• Она што ФПСМ силно го препорачува се обуки за користење компас и карта и обуки за работа со GPS уреди во рамките на Основните школи во организација на планинарските клубови.
• Без обуки за користење на компас и карта лесно е можно корисникот да стане зависен од GPS-от и воопшто да не го развива природниот осет за ориентација, што може да биде фатално во услови на откажување на GPS уредот и немање ниту обичен, аналоген компас.
• Комисијата за планинарски водичи и ФПСМ ќе ја дадат максималната поддршка за обуките со предавачи и по можност, со GPS уреди.

Значи, прашањето воопшто не е компас + карта или GPS уред, туку: кое, кога и како.

Автор: Николчо Петров

 

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search