Подобрување на управувањето со заштитените подрачја

 In Uncategorized, Новости

Проектот „Подобрување на управувањето со заштитените подрачја“ има за цел да ја подобри заштитата на природата и да промовира одржливо користење на природните ресурси, истовремено зголемувајќи го капацитетот на локалните самоуправи и граѓанските организации да управуваат и промовираат заштитени области на професионален и одржлив начин. Проектот е финансиран од Европската унија, преку ИПА II – Секторска оперативна програма за акција на животната средина и климата 2014-2020, имплементиран од Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) во тесна соработка со Министерството за животна средина и просторно планирање. Во рамките на проектот се предвидени активности за родова еднаквост и вклучување на жените во активностите за одржливо управување со заштитените подрачја. Проектот предвидува сертифицирана обука за 20 жени планински водичи во заштитените подрачја, со цел да се зголемат локалните капацитети и свеста на жените за заштита на природата, да се постигне еднаков пристап кон социо-економските придобивки преку одржлив туризам и вклучување на локалното население во управување со активности на заштитените подрачја.

Повеќе детали во прикачениот документ: ОБУКА ПЛАНИНАРСКИ ВОДИЧИ ФПСМ – УНДП

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search