Покана AMS спортист – спортска надеж

 In Uncategorized, Новости

Почитувани,

Врз основа на член 37, 37-а и 37–б од Законот за спорт („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, 153/15, 6/16, 55/16, 61/16, 106/16 и 190/16, и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19 и 244/19), член (5) и (6) од Уредбата за условите критериумите и начинот на доделување на категоријата спортист – спортска надеж („Службен весник на РМ“ бр. 127/08 и 107/12) и Правилник за критериумите и водење на постапката за доделување и определување на годишниот број на категоризирани спортисти во категоријата спортска надеж со број 08-1107/1 од 10.05.2022 година, Агенцијата за млади и спорт Ви доставува БАРАЊЕ да ја доставите потребната документација, и тоа:

 

· Тековна состојба на националната спортска федерација;

· Извештај за спортско техничките резултати (се потполнува СН Образец за следење на спортско-техничките резултати на младите спортисти во Септември 2021 – Јуни 2022 година)

· Предлог ранг листа (образец П1, П2 и П3);

· Изјава од спортистот за обработка на лични податоци, согласно со Законот за заштита на личните податоци;

· Копија од лична карта, пасош или државјанство (доколку се доставува пасош, од истиот да се достави копија од двете страни);

· Копија од трансакциска сметка;

· Критериуми врз кои е извршено рангирањето ( правилник или друг акт);

· Одлука за рангирање.

 

Документацијата да се достави во архивата на Агенцијата за млади и спорт и на меил zlate_boki@hotmail.com и mariolazareski51@gmail.com

Покрај целoкупната документација, Образецот Апликација-Ранг листа да биде доставен електронски (на емаил) и во pdf форма но и во едитабилна Excel верзија заради полесна обработка на податоците.

Сите податоци и потребна документација, треба да бидат доставени најкасно до 01.08.2022 година.

Повеќе информации во Канцеларијата на ФПСМ

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search