Одговор по повод реакциите на планинари на социјалните медиуми, за доделувањето на планинарскиот дом “Даре Џамбаз” на врв Водно под закуп на планинарскиот клуб Х2О

Одлука за најповолна понуда во постапката за доделување на планинарскиот дом „Даре Џамбаз“ на врв Водно под закуп за нареден период од 5 години.

Одлука за најповолен понудувач за доделување на п.д. Даре Џамбаз

Одлука за одбивање на поднесената жалба од страна на ПСК „Бистра“ против одлуката на Претседателството на ФПСМ за доделување на планинарскиот дом „Даре Џамбаз“

Одлука за одбивање на поднесената жалба

 

Федерацијата за планинарство на Република Северна Македонија (ФПСМ) на 29.08.2016 година со ДООЕЛ “Врв на Водно“ Планинарски дом Даре Џамбаз – Скопје, претставувано од неjзиниот раководител Љубинка Диневска, (во понатамошниот текст закупец) имаше склучено договор за закуп со кој ФПСМ како закуподавач го отстапува правото на користење односно го издава   планинарскиот дом под закуп на закупецот за време од 4 години од денот на склучувањето на овој договор.

Согласно договорот, договорниот рок се продолжуваше за истиот временски период доколку закупецот ги исполнуваше сите договорени услови во согласност со закуподавачот.

Важноста на договорот, истече на 28 Август минатата година.

Од тој датум па заклучно со 15.03.2021 година, ДООЕЛ “Врв на Водно“ планинарскиот дом го користеше без правен основ.

Согласно член 3 од договорот, закупецот се обврзуваше планинарскиот дом да го управува домаќински и во согласност со дејноста за која е регистрирано ова правно лице во Централниот Регистар на РМ и добиените одобрениа за работа како и да се грижи за редовното тековно одржување на објектот.

Согласно член 12 од договорот, Комисијата за планинарски домови на закуподавачот, беше овластена да ја утврдува реализацијата на овој договор во смисла на контролирање на начинот на управување и користење на планинарскиот дом согласно одредбите на  договорот.

Согласно член 14 од договорот, сите трошоци во врска со користењето на планинарскиот дом како и трошоците сврзани со тековното работење и одржување на објектот паѓаа на товар на закупецот.

Бидеќи закуподавачот (ФПСМ) врз основа на фотографии и записник од Комисијата за планинарски домови не беше задоволен од тековното одржување на планинарскиот дом од страна на закупецот (домот целосно е руиниран-паднати плафони во просториите, клупите и масите надвор пред објектот бидеќи не биле фарбани, резултат на временските услови, снег, мраз, дожд, сонце, се целосно изгорени од сонцето, иструлени, распукани, дел од капаците на прозорите одкорнати и однесени од ветрот, итн)  не му го продолжи договорот на закупецот за нареден временски период, како што тоа го правеше во изминатиот период.

Од овие причини, закуподавачот распиша оглас за издавање на планинарскиот дом под закуп на кој можеа да се јават сите планинарски клубови. Постапката водена од соодветна комисија заврши со донесување на Одлука од страна на Претседателството на ФПСМ со кој планинарскиот дом го додели на планинарскиот клуб “ Х2О“ од Скопје кој достави најповолна понуда.

На овој оглас учествуваше и планинарскиот клуб Бистра од Скопје, оснивач  на ДООЕЛ “Врв на Водно“ кој резултат на евалуацијата на понудите беше второпласиран.

Истиот, незадоволен од одлуката на Претседателството на ФПСМ според која домот го добива клубот “Х2О“ од Скопје, поднесе жалба до Собранието на ФПСМ кое собрание како највисок орган, со мнозинство на гласови ја одби жалбата како неоснована и ја потврди одлуката на Претседателството.

Оваа одлука на Собранието на ФПСМ беше конечна.

ФПСМ со писмо од 24.12.2020 година го извести и ПСК Бистра и ДООЕЛ “Врв на Водно“  да се договориме за начинот за предавање на домот и тоа да биде на мирен и достоинствен начин, како и тоа дека доколку не постапите на овој начин, ФПСМ е приморана да презема и други начини се со цел да си го поврати владението на објектот.

Од нивна страна бевме известени дека поднеле тужба со предлог за изрекување на времена мерка за забрана за вселување и дека ќе продолжеле со стопанисување на домот.

ФПСМ во своите писма, согласно одредбите од Законот за управните спорови ги извести дека евентуално поднесената тужба за поведување управен спор од страна на ПСК Бистра Скопје не го одлага извршувањето на одлуката на Претседателството на ФПСМ која беше потврдена со Одлуката на Собранието на ФПСМ, која на тој начин стана конечна одлука.

ФПСМ не презеде дејствија на преземање на домот, чекаќи да Управниот суд се произнесе по барањето за изрекување на времена мерка.

По добиената тужба од Управниот суд, ФПСМ до судот достави исцрпен одговор на тужба.

Управниот суд на ФПСМ не му изрече времена мерка за забрана за иселување.

Со решение У-3 бр.441.2020 Управниот суд ја отфрли тужбата на ПСК Бистра Скопје.

ФПСМ  со писмо бр.03-26/1 од 12.03.2021 година го извести ПСК Бистра Скопје дека тужбата е отфрлена од Управниот суд и побара да се договориме за мирно предавање на домот.

Претседателот на ПСК“Бистра“ Скопје не сакаше да се одржи состанок во живо со претседателот на ФПСМ во простории на ФПСМ со изговор дека е во изолација, па ни  on line да се одржи состанок поради негово непознавање на таа техника, па ни телефонски разговор со цел да се договорат за датумот и начинот на мирно предавање на домот.

Со писмо бр.24/21 од 15.03.2021 година ПСК Бистра Скопје го извести ФПСМ дека постапката пред надлежните органи не е правосилно завршена  и дека ПСК Бистра има право на правни лекови до конечно завршување на постапката и одлука од повисоки судски инстанци. Точно е дека постапката не е правосилно завршена и ФПСМ не може да им забрани да поднесуваат  правни лекови до конечно завршување на постапката и одлука од повисоки судски инстанци, меѓутоа мора уште еднаш да укажеме дека постапката во ФПСМ е завршена со конечна одлука и сите понатамошни водени постапки од страна на ПСК Бистра не го одлагаат извршувањето на конечната одлука.

На крај со ова наше писмо сакаме да Ве известиме дека поради нивниот игнорантски однос кон ФПСМ на сите писмени обраќања за предавање на домот на мирен и достоинсвен начин, ФПСМ на ден 16.03.2021 година во присуство на нотар како службено лице кое изготви записник за утврдување на факти (состојбата во сите простории во домот кои ДООЕЛ “Врв на Водно“ ги користеше досега) со правење на видео запис за состојбата на сите простории, клупи, маси, прозори, капаци на прозори итн, со предавање на сите релевантни документи (одлука на Претседателството на ФПСМ, Одлука на Собранието на ФПСМ, Договор меѓу ФПСМ и ПСК “Х2О“, Одлука од Влада на РМ) до надлежните државни органи, си го поврати владеењето на домот и го предаде на ПСК“Х2О“ Скопје со кој има склучено договор за закуп заверен на нотар и поднесено барање за евидентирање во катастар.

Share This: