Состанок на работната група ДОМОВИ, во рамките на Еразмус + и ЕУМА

 In EUMA, Комисија за планинарски домови, Новости

 На 11 – 12 октомври 2022 година, во Аљажевиот дом, во Триглавскиот Народен Парк, беше одржан состанок на работната група ДОМОВИ, во рамките на Еразмус + проектот „ЕУМА – подобрување на доброто владеење во качувањето карпи и планинарењето во Европа“. На состанокот присуствуваа Претседателот и Генералниот Секретар на ЕУМА, Роланд Штирле и Андреас Ашабер, Претседателот на Работната група Домови во рамките на проектот Ханспетер Маир (Германија), Живко Темелковски (ФПСМ), Миро Ержен (Словенија), Ладислав Ганчарчик (Словачка), Жан Мицка (Франција) и Каролине Винклмаир (Австрија). Средбата започна со заедничка посета на словенечкиот планинскиот Музеј во Мојстрана, а продолжи во работните простории на Аљажев дом со евалуација на работата во Работната група Домови од страна на Жан Мицка и со заедничка работа на Програмата за обуки, како и на Стратешкиот план за Домови. Заедно со германскиот, австрискиот, чешкиот и словенечкиот планинарски сојуз, со Карловиот Универзитет од Прага и со Европската пешачка асоцијација ЕРА, ФПСМ рамноправно учестува во проектот, во трите работни групи за Домови, Патеки и Качувачки локалитети. Финалните заклучоци на работата на работната група Домови ќе бидат објавени во декември 2022 во финалниот документ за статусот и перспективите на планинарските домови во Македонија.

Share This:

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search