ДОКУМЕНТИ

 In Uncategorized

Статутот на планинарските спортови но Македонија можете да го превземете подолу:

Статут на ФСПМ”

Statut na FPSM – Statuti alb.”

ОРГАНОГРАМ

Кодексот на честа на македонските планинари можете да го превземете подолу:

“Кодекс ”

ПРАВИЛНИЦИ:

ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТА НА КОМИСИИТЕ ВО ФПСМ 

Punes se komisioneve te FPSM

ПРАВИЛНИК ЗА МЕДИЦИНСКА ЗАШТИТА ВО ФПСМ 

Mbrojtjes medicinale FPSM

ПРАВИЛНИК ЗА СУД НА ЧЕСТА

Спортист – Спортска надеж, младинска категорија

ДОКУМЕНТИ

Седница Собрание на ФПСМ

Седници Претседателство на ФПСМ

Седници Претседателство на ФПСМ

Седници Претседателство на ФПСМ

Заклучоци Надзорен одбор ФПСМ

Извештај за работа на Претседателството на ФПСМ 2021

Годишен извештај АСПИ

Завршна годишна сметка

ЗС на ФПСМ за 2021

Share This:

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search